Zmieniający się w Polsce rynek pracy spowodowany min. emigracją zarobkową pracowników z Europy Wschodniej, ich coraz większy napływ i osiedlanie się na terenie Polski zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń drogowych z udziałem przybyszów ze wschodu.

Właśnie dlatego podjęliśmy się próby przybliżenia procedur jakie obowiązują uczestników kolizji i wypadków drogowych z udziałem obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi czy Mołdawii.

Czy kraj w którym zarejestrowano samochód ma znaczenie?

To oczywiście kluczowa kwestia. Znacznie łatwiej bowiem przeprowadzić likwidację szkody spowodowanej przez obcokrajowca, który poruszał się pojazdem zarejestrowanym w Polsce. W takich przypadkach likwidacja szkody, wypłata odszkodowania i naprawa pojazdu odbywają się wg. tych samych procedur jakim podlegają obywatele polscy.

Rejestracja auta w naszym kraju skutkuje koniecznością zakupu obowiązkowej polisy OC u jakiegokolwiek ubezpieczyciela oferującego swoje produkty na terenie kraju. Właśnie dlatego cudzoziemiec posiadający samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi w kontekście likwidacji wyrządzonej szkody będzie postrzegany tak samo jak Polak użytkujący auto zarejestrowane na terenie swojego ojczystego kraju.

W jaki sposób uzyskać odszkodowanie gdy zdarzenie drogowe spowoduje pojazd zarejestrowany poza Polską?

Jak wskazują statystyki, jednak spora grupa obcokrajowców, zwłaszcza obywateli Ukrainy przyjeżdża do Polski samochodem zarejestrowanym w swoim macierzystym państwie. To oczywiście zrozumiałe chociażby ze względu na bliskość położenia naszego wschodniego sąsiada jak i popularność wśród Ukraińców polskiego rynku pracy.

Właściwe postępowanie po kolizji spowodowanej przez cudzoziemca posiadającego polskie numery rejestracyjne nie różni się wcale od działań, które trzeba podjąć, kiedy szkodę wyrządził rodzimy kierowca autem zarejestrowanym w Polsce. Sytuacja wygląda inaczej, jeżeli sprawca szkód poniesionych przez Polaka użytkuje samochód zarejestrowany na terenie Ukrainy lub innego państwa Europy Wschodniej. W tym kontekście warto przypomnieć, że takie kraje, jak Ukraina, Rosja, Białoruś oraz Mołdawia nie należą do Porozumienia Wielostronnego, czyli międzynarodowego porozumienia znoszącego obowiązek posiadania Zielonej karty podczas zagranicznej podróży.

W związku z powyższym właściciel pojazdu zarejestrowanego na terenie Europy Wschodniej po spowodowaniu szkody drogowej w Polsce powinien bezzwłocznie okazać swoją Zieloną Kartę. Trzeba uważnie zapisać numer takiego dokumentu, jego datę ważności oraz nazwę ubezpieczyciela chroniącego sprawcę wypadku. Równie ważne informacje dotyczą marki, modelu i numeru rejestracyjnego pojazdu sprawcy.

Jeżeli kolizja była drobna i nie spowodowała szkód na osobie, to kierowcy nie muszą wzywać policji. Mogą za to podpisać wspólne oświadczenie o okolicznościach zdarzenia. Jednak na postawie wieloletniego doświadczenia radzimy naszym klientom aby nawet w przypadku niegroźnych zdarzeń wezwać policję. Wydany przez nich protokół potwierdzający uczestnictwo sprawcy, jego dane i odpowiedzialność mają większą rangę w postępowaniu przed ubezpieczycielem. Unikniemy wówczas sytuacji w której na etapie postępowania odszkodowawczego przyznający się wcześniej do sprawstwa kierowca zmieni zdanie i spróbuje przerzucić odpowiedzialność na drugiego uczestnika. Nasza kancelaria wielokrotnie spotykała się już z takimi sytuacjami.  

Jak postępować po szkodzie i kim jest Korespondent ?

Osoba poszkodowana na skutek kolizji z udziałem auta zarejestrowanego w Europie Wschodniej powinna sprawdzić na stronie internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, czy zakład ubezpieczeniowy sprawcy posiada swojego przedstawiciela (tzw. korespondenta) na terenie naszego kraju. Szkodę trzeba niezwłocznie zgłosić do takiego korespondenta. Brak polskiego korespondenta dla zakładu ubezpieczeń z Europy Wschodniej oznacza konieczność zgłoszenia szkody do PZU SA albo TUiR Warta SA.

Jeśli nadal mamy problem z ustaleniem nazwy ubezpieczyciela sprawcy, należy zgłosić problem do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jeśli okaże się, że posiadacz auta jeżdżącego na wschodnioeuropejskich „numerach” nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC, to odszkodowanie dla polskiego obywatela wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Zapraszamy wszystkich którzy znaleźli się w podobnej sytuacji i nie wiedzą jak przeprowadzić postępowanie o odszkodowanie. Kancelaria Pomocni.org.pl Bartłomiej Wiśniewski za każdym razem dokona właściwej oceny stanu faktycznego oraz prawnego i udzieli wszelkiego wsparcia.