Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Pomocni.org.pl Bartłomiej Wiśniewski

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję Panią/Pana, co następuje:

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomocni.org.pl Bartłomiej Wiśniewski (dalej: Pomocni.org.pl).

Dane kontaktowe:

 • adres: ul. Reymonta 3/4, 45-065 Opole
 • telefon: 77 406 90 01, 531 949 998
 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • przeanalizowania stanu faktycznego i prawnego Pani/Pana sprawy na potrzeby udzielenia Pani/Panu pomocy prawnej;
 • wykonania zawartej umowy o dochodzenie roszczeń;
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Pomocnych.org.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Pomocnych org.pl:
  • na podstawie art. 70 § 1, art. 86 i art. 88 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa oraz art. 71, art. 73, art. 74 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Pomocniorg.pl mają obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentów rachunkowo-księgowo-podatkowych związanych ze świadczeniem na Pani/Pana rzecz pomocy prawnej, w szczególności z realizacją zawartej między Pomocni.org.pl, a Panią/Panem umowy o dochodzenie roszczeń;
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Pomocni.org.pl, tj. na potrzeby dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
 1. Odbiorcy danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe Pomocni.org.pl będzie przekazywać swoim dostawcom usług IT oraz księgowo-rachunkowych. Podmioty te będą przetwarzały dane na podstawie zawartej z Pomocni.org.pl umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych i tylko zgodnie z poleceniami Pomocni.org.pl.

W ramach wykonywania przez Pomocni.org.pl zawartej z Panią/Panem umowy o dochodzenie roszczeń, Pomocni.org.pl może kierować pisma, wezwania, e-maile i pisma przedprocesowe do ubezpieczycieli, organów, urzędów, sądów oraz innych podmiotów – którym to podmiotom również Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane, ale tylko w niezbędnym zakresie, usprawiedliwionym celem przetwarzania.

Odbiorcami danych mogą być również podmioty upoważnione z mocy prawa.

 1. Pomocni.org.pl nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania zwartej z Pomocni.org.pl umowy, a także po zakończeniu jej wykonywania:

 • przez czas trwania obowiązku przechowywania dokumentacji rachunkowo-księgowo-podatkowej;
 • do czasu przedawnienia roszczenia, którego dotyczyła umowa o dochodzenie roszczeń.
 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne:
 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Pomocni.org.pl przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Opisane wyżej prawa mogą być wyłączone lub ograniczone na mocy przepisów szczególnych.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia Pani/Panu pomocy prawnej zgodnie z Pana/Pani żądaniem oraz do zawarcia oraz wykonania umowy o dochodzenie roszczeń. W przypadku niepodania danych Pomocni.org.pl nie będzie mógł świadczyć na Pani/Pana rzecz pomocy prawnej w żadnej formie.
 2. Gdy z uwagi na przedmiot sprawy, objętej świadczeniem pomocy prawnej, przekazuje Pani/Pan Pomocni.org.pl informacje dotyczące w szczególności stanu zdrowia, Pomocni.org.pl będzie wówczas przetwarzał szczególne kategorie Pani/Pana danych osobowych, na co Pani/Pan wyraża zgodę.
 3. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.